Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 
 
 
 
1.                                    Föreningens namn och hemort
 
Föreningens namn är Suomen kotiopettajat ry, Finlands hemundervisare rf och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningen använder i sin verksamhet både finska och svenska. Föreningen är registrerad på finska.
 
 
2.                                    Syfte och verksamhetsformer
 
Föreningens syfte är att värna om föräldrarnas rätt att välja utbildning för barnen så som uttryckt i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948 artikel 26, punkt 3). Föreningens syfte är också att ideelt främja och stöda den undervisning föräldrarna ger hemma.
 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 
Föreningen och dess verksamhet grundar sig på en kristen värdegrund och etik.
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
Erbjuda råd och information om hemundervisning till nya medlemmar eller andra intresserade
Ordna möten och läger
Skicka medlemsbrev och upprätthålla föreningens e-post lista
Följa med lagstiftning och myndighetsanvisningar samt, i relation till dessa presentera motioner, föredragningar och ge utlåtanden
Samarbetar internationellt med liknande föreningar (Home schooling) samt upprätthålla kontakt med liknande aktörer i hemlandet
 
 
3.                                    Medlemmarna
 
Föreningen består av tre medlemsgrupper. Som ordinarie medlem godkänns antingen pappan eller mamman i en familj i vilken det ordnas hemundervisning i stället för ordnad undervisning.Familjens andra medlemmar kan godkännas som familjemedlemmar.
 
Envar som antar föreningens syfte och verksamhet kan godkännas som understödande medlem.
 
Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse på ansökan.
 
 
4.                                    Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
 
En medlem har när som helst rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens styrelse eller ordförande, eller genom att anmäla om utträdet vid föreningens möte.
 
Föreningens styrelse beslutar om uteslutande av medlemmar.
 
Om en medlem genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han/hon inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i föreningens stadgar, bör styrelsen ordna ett förhörstillfälle till vilket alla berörda parter bör kallas med två veckors varsel. I fall annan lösnung inte uppnås, kan styrelsen utesluta medlemmen med en beslutsmajoritet på två tredjedelar.
 
 
5.                                    Anslutnings- och medlemsavgiftersenmaksu
 
Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie- och familjemedlemmar samt understödande medlemmar.
 
 
6.                                    Styrelsen
 
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av en ordförande minst två och högst åtta andra ordinarie medlemmar samt minst en och högst fyra suppleant. Endast en ordinarie medlem eller en understödande medlem som varit en ordinarie medlem eller familjemedlem eller en minst femton år gammal familjemedlem kan väljas in i styrelsen. Styrelsemedlemmarna bör ha en kristen livsåskåding.
 
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
 
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt andra nödvändiga funktionärer.
 
Styrelsen sammanträder i januari, mars och september på kallelse av ordföranden, eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden, då de anser att det behövs, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
 
Styrelsen kan fatta beslut per e-post då alla styrelsens medlemmar (också de utan reguljär tillgång till Internet) har möjlighet att delta. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medreknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet; om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
 
 
7.                                    De som får teckna föreningens namn
 
Föreningens namn tecknas av styrelsens medlemmar, två tilsammans.
 
 
8.                                    Räkenskapsperiod och revision
 
Föreningens räkenskapsperiod börjar den första juli ovh slutar den 30e juni.
 
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberettelse skall överllämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till sktyrelsen senast två veckor före årsmötet.
 
 
9.                                    Föreningens möten
 
Föreningens årsmötte hälls årligen på en av styrelsen faststäld dag under tiden september - oktober.
 
Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem en röst. Andra medlemmar har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möte.
 
Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
 
 
10.                                Kallelse till föreningens möten
 
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att anonsera på föreningens Internet-sidor eller genom att meddela per e-post.
 
 
11.                                Årsmöte
 
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
 
        1. mötet öppnas
 
        2. val av mötesordförande, sekreterarei, två protokolljustere och vid behov två rösträknare                                 
 
        3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 
        4. föredragningslistan för mötet godkänns
 
        5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 
        6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 
        7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
 
        8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 
        9. val  av revisor och hans/hennes suppleant
 
        10. behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
 
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
 
 
12.                                Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
 
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
 
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.