Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

1.                            Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on Suomen kotiopettajat ry, Finlands hemundervisare rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys käyttää toiminnassaan sekä suomen että ruotsin kieltä. Rekisteröintikieli on suomi.
 
 
2.                            Tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) 26. artiklan 3. kohdassa lausuttua vanhempien ensisijaista oikeutta valita lapsilleen annetun opetuksen laatu sekä edistää ja tukea aatteellisesti vanhempien kotona antamaa opetusta.
 
Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
 
Yhdistyksen arvopohja ja toiminnan etiikka on kristillinen.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
tarjoaa neuvoja ja tietoa kotiopetuksesta uusille jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille
järjestää tapaamisia ja leirejä
toimittaa jäsenkirjettä ja ylläpitää jäsenistön s-postituslistaa
seuraa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta sekä tekee näihin liittyviä selvityksiä, aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
on yhteistyössä kansainvälisesti (Home schooling) alan järjestöjen kanssa sekä pitää yhteyttä alan muihin toimijoihin kotimaassa
 
 
3.                            Jäsenet
 
Yhdistyksessä on kolme jäsenryhmää. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä isä tai äiti perheestä, jossa järjestetyn opetuksen sijasta opetusta annetaan kotona. Kotiopetusperheen muut jäsenet voidaan hyväksyä perhejäseniksi.
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.
 
 
4.                             Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
 
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
 
Jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä jäsenyyden ehtoja, hallituksen tulee järjestää kuulemistilaisuus, johon kaikki asianomaiset on kutsuttava kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Jos asiaa ei muuten voida selvittää, hallitus voi kahden kolmasosan enemmistöllä erottaa jäsenen yhdistyksestä.
 
 
5.                            Liittymis- ja jäsenmaksu
 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosimaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous.
 

 

6.                  Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään neljä varajäsentä. Hallituksen jäseniksi voidaan valita ainoastaan yhdistyksen varsinainen jäsen tai kannatusjäsen, joka on aikaisemmin ollut varsinainen jäsen tai perhejäsen tai viisitoista vuotta täyttänyt perhejäsen. Hallituksen jäsenellä tulee olla kristillinen elämänkatsomus.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu tammi-, maalis- ja syyskuussa sekä puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 
Hallituksen päätöksistä voidaan äänestää s-postitse, kun kaikki hallituksen jäsenet myös ne, joilla ei ole käytössä s-postia voivat osallistua äänestykseen. Muulloin hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 
 
7.                            Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
 
 
8.                            Tilikausi ja tilintarkastus
 
Yhdistyksen tilikausi alkaa heinäkuun 1. ja päätyy kesäkuun 30. päivänä.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 
 
9.              Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- lokakuussa.
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Muilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
 
10.             Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen sähköisillä sivuilla tai sähköpostitse.
 
 
11.             Vuosikokous
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
        1. kokouksen avaus
 
        2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
 
        3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
        4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
        5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 
        6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
        7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 
        8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 
        9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 
        10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
 
12.             Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.