Sivistykselliset perusoikeudet eivät toteudu lain mukaisesti. Jotkut kunnat kohtelevat kotiopetuslapsia samoin periaattein kuin koululapsia, toiset syrjivät avoimesti kuten opetusneuvos Ulla Laine radiohaastattelussa 28.8.2017.  https://areena.yle.fi/1-4188210?autoplay=true

Vastoin Opetushallituksen ylimmän johdon käsitystä Laine väittää, että kunnalla olisi oikeus syrjiä kotiopetuksessa olevia oppivelvollisia. Onneksi monet kunnat noudattavat lakia eivätkä tietämättömien viranomaisten virheellisiä neuvoja. Laineen lausuma on omiaan aiheuttamaan haittaa kotiopetuksessa oleville lapsille ja saattaa vaikeuttaa, pahimmillaan estää kunnallisia viranomaisia suorittamasta virkatehtäviään, esimerkiksi tarjoamasta terveystarkastuksia kotiopetuksessa oleville lapsille. Katso THL:n johtaja Tuire Santamäki-Vuoren vastine Suomen kotiopettajien tiedusteluun. Katso vastine täällä

 

Uutinen Furun perheen hyvin sujuneesta kotiopetuksesta Yle TV Uutiset 28.8.2017 klo 18.00.  https://areena.yle.fi/1-3824598?autoplay=true

 

Kotiopetus avain huippusuorituksiin. Lahjakas lapsi ei voi hukata aikaansa koulun penkillä. Pekka Kuusiston haastattelu Helsingin Sanomien verkkojulkaisussa. Katso haastattelu täältä.

 

Yhdistys kokousti ensi kertaa Uudenmaan läänin ulkopuolella, Tampereella 29.4.2017. Kokous tarkasti ja hyväksyi vuosikokouksen pöytäkirjan ja järjesti hallitusta työskentelemään yhtenäisemmin yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden hyväksi. Osallistuttiin myös iloon Tapparan Suomen mestaruudesta.

 

Mielenkiintoinen väitöstilaisuus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 7.4.2017. Väittelijänä Virve-Maria Toivonen, kustoksena Olli Mäenpää ja vastaväittäjinä Suvianna Hakalehto sekä Leena Halila. Väitöskirja "Lapsen oikeudet ja oikeusturva : lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa" käsittelee tahdonvastaista huostaanottoa hallinto-oikeuksissa. Lapsen oikeudet eivät yleisesti tule huomioiduiksi oikeuskäsittelyissä. Lapsen oikeuksien toteutumattomuus viranomaisissa on kaltoinkohtelua, totesi Toivonen, jonka mielestä lastensuojelulaki antaa riittävät ohjeet lapsen huomioon ottamiseksi. Ilman oikeuksia lapsi on turvaton.

Vastaväittäjä Suvianna Hakalehto pahoitteli, että lasta ei koulussa kohdella oikeussubjektina ja kysyi, miten lapsen asema turvataan hallinto-oikeusprosessissa. Lasta kyllä kuullaan, mutta hänen mielipide ei juuri vaikuta päätöksenteossa eivätkä päätökset useinkaan ole kirjoitettu lapselle ymmärrettävällä kielellä. Päätökset ovat usein puutteellisesti perusteltuja. Väittelijä piti myös epäasiallisena korkeimman hallinto-oikeuden omaksumaa tapaa olla perustelematta päätöksiään, kun se ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä. Erityisesti oikeudenkäynnin pitkäkestoisuus ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetty uusi näyttö ja oikeusolojen kehittyminen edellyttävät perusteluja, vaikka EIT ei tätä vaadikaan, Toivonen tähdensi vastaväittäjä Leena Halilalle.

Hallintoriitojen sovitteluun väittelijä suhtautui varauksellisesti. Kun on kyse tahdonvastaisesta huostaanotosta, ollaan tekemisissä niin perustavan laatuisten ihmisoikeuksien parissa, että niistä sopiminen ei ylipäätään ole mahdollista. Sopimisen ja luottamuksen synnyn edellytyksiä ei myöskään ole jos toinen osapuoli (viranomainen) viime kädessä voi sanella ratkaisun. Lapsen oikeussubjektiuden toteutuminen on tuomioistuimen prosessinjohdollinen tehtävä; lapsen oikeudet ovat viime kädessä tuomarin vastuulla. 

 

Juhani Paavolainen: On syytä suomia opettajia, kun nämä asettuvat vainon välikappaleiksi. Lue lisää aiheesta Mtv3:n haastattelussa. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kotiopettajien-jarjesto-kertoo-perheiden-painostuksesta-korkealla-tasolla-organisoitua-vainoa/6088262

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Helsingissä 19.2.2017. Tarkemmat tiedot jäsenille lähetetyissä kokouskutsuissa. Jos et ole saanut omaasi, ota yhteyttä: posti@suomenkotiopettajat.fi

 

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on vastannut (EOAK71927/2016) Opetushallituksen kotiopetusohjeesta tehtyyn kanteluun. Pajuoja ei nähnyt syytä pohtia ohjeen lainmukaisuutta. Perustelut Pajuoja on lainannut oikeuskansleri Jaakko Jonkan ratkaisusta (OKV/437/1/2011), mutta lainaus oikeuskanslerilta on jäänyt kesken, kun Pajuoja puolustelee kotiopetusperheiden lainvastaista kohtelua. Jonkka edellytti, että jatkossa perusoikeusmyönteinen tulkinta otetaan huomioon. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuomiossaan 5.11.2014 todennut, että Opetushallituksen ohjeeseen ei juuri sen ohjeellisuuden vuoksi voida säädöksiä sovellettaessa vedota. Opetushallitus voi antaa myös sitovia määräyksiä, joita kuntien on pakko noudattaa. Määräysten puuttuessa on noudatettava lakia, tässä perustuslain 16 §:n 1 momenttia ja perusopetuslain 31 §:ää. Oikeus vahvisti: Opetushallituksen ohje on lainvastainen.

Opetusneuvos Irmeli Halisen logiikka on virheellistä (Hs 19.5.2015). Vallitseva oikeudenvastainen oikeustila (Hämeenlinnan HAO 07.12.2011 11/0883/3) perustuu eduskunnan apulaisoikeuasiamiehen kehäpäätelmään ( Dnrot 3973/4/0/7, 421/4/10 ja 1296/4/14), että Opetushallituksen ohje on oikein koska se on Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tahdon mukainen. Ottaessaan Suomen kotiopettajien kantelun tutkittavaksi, oikeuskansleri näki, että AOA ei ollut ratkaissut Opetushallituksen ohjeen lainmukaisuutta. Asia olisi jäänyt tutkimatta jos oikeusasiamies olisi ratkaissut sen aikaisemmin (OKV/437/1/2011, Muistio OKV 12.7.2011 JR).