Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Mielenkiintoinen väitöstilaisuus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 7.4.2017. Väittelijänä Virve-Maria Toivonen, kustoksena Olli Mäenpää ja vastaväittäjinä Suvianna Hakalehto sekä Leena Halila. Väitöskirja "Lapsen oikeudet ja oikeusturva : lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa" käsittelee tahdonvastaista huostaanottoa hallinto-oikeuksissa. Lapsen oikeudet eivät yleisesti tule huomioiduiksi oikeuskäsittelyissä. Lapsen oikeuksien toteutumattomuus viranomaisissa on kaltoinkohtelua, totesi Toivonen, jonka mielestä lastensuojelulaki antaa riittävät ohjeet lapsen huomioon ottamiseksi. Ilman oikeuksia lapsi on turvaton.

Vastaväittäjä Suvianna Hakalehto pahoitteli, että lasta ei koulussa kohdella oikeussubjektina ja kysyi, miten lapsen asema turvataan hallinto-oikeusprosessissa. Lasta kyllä kuullaan, mutta hänen mielipide ei juuri vaikuta päätöksenteossa eivätkä päätökset useinkaan ole kirjoitettu lapselle ymmärrettävällä kielellä. Päätökset ovat usein puutteellisesti perusteltuja. Väittelijä piti myös epäasiallisena korkeimman hallinto-oikeuden omaksumaa tapaa olla perustelematta päätöksiään, kun se ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä. Erityisesti oikeudenkäynnin pitkäkestoisuus ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetty uusi näyttö ja oikeusolojen kehittyminen edellyttävät perusteluja, vaikka EIT ei tätä vaadikaan, Toivonen tähdensi vastaväittäjä Leena Halilalle.

Hallintoriitojen sovitteluun väittelijä suhtautui varauksellisesti. Kun on kyse tahdonvastaisesta huostaanotosta, ollaan tekemisissä niin perustavan laatuisten ihmisoikeuksien parissa, että niistä sopiminen ei ylipäätään ole mahdollista. Sopimisen ja luottamuksen synnyn edellytyksiä ei myöskään ole jos toinen osapuoli (viranomainen) viime kädessä voi sanella ratkaisun. Lapsen oikeussubjektiuden toteutuminen on tuomioistuimen prosessinjohdollinen tehtävä; lapsen oikeudet ovat viime kädessä tuomarin vastuulla. 

 

On syytä suomia opettajia, kun nämä asettuvat vainon välikappaleiksi. Lue lisää aiheesta Mtv3:n haastattelussa. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kotiopettajien-jarjesto-kertoo-perheiden-painostuksesta-korkealla-tasolla-organisoitua-vainoa/6088262 

 

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on vastannut (EOAK71927/2016) Opetushallituksen kotiopetusohjeesta tehtyyn kanteluun. Pajuoja ei nähnyt syytä pohtia ohjeen lainmukaisuutta. Perustelut Pajuoja on lainannut oikeuskansleri Jaakko Jonkan ratkaisusta (OKV/437/1/2011), mutta lainaus oikeuskanslerilta on jäänyt kesken, kun Pajuoja puolustelee kotiopetusperheiden lainvastaista kohtelua. Jonkka edellytti, että jatkossa perusoikeusmyönteinen tulkinta otetaan huomioon. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuomiossaan 5.11.2014 todennut, että Opetushallitu